Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Vakıf Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Vakıf Nedir

Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere “vakıf” denir. Sözlükte “bir şeyi daimî olarak durdurmak” anlamına gelmektedir. Vakıf, bir kişinin, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yarar­lanması için malını ya da parasını ya da mülkünün bağışlaya­rak oluşturmuş olduğu kuruluştur. Vakfın amacı; Hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik arz etmelidir Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması vakıfların görevi arasındadır. İnsanlar arasında sosyal dayanışmanın sağlanması, yardımlaşmak, birbirine destek olmak, acı ve mutlu günleri paylaşmak, sevgi ve saygı tohumlarını atabilmek için fertler arasındaki ilişkilerin iyi olması gerekir.

Vakıfların Tarihçesi

Vakfın tarihçesi çok eskilere dayanır. Dinimiz yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı dini temeli saymıştır. Vakıflar osmanlılar zamanında daha da yaygınlaşmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da etkinliğini aynı ölçüde sürdürmüştür. 5 haziran 1935’te çıkan bir kanunla “vakıflar genel müdürlüğü” kuruldu. Ülkemizdeki vakıfların hepsinin yönetimi, bu teşkilata verildi. Vakıflar eğitime, öğretime, belediyelere, sağlık işlerine, yoksullara hizmet ederler. Vakıf tarafından yardım alan kişilerin adları, kurum tarafından açıklanmaz. Ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel ve yurt savunmasında vakıfların yardımlar büyüktür. Bu kadar güzel bir hizmetin sürekliliğini sağlamak hepimizin görevidir. Vakıflara yardım ederek gelirlerini çoğaltmak ve çalışmalarını desteklememiz gerekir.

Vakıfların Amaçları Nelerdir

Vakıfların kuruluş amaçları toplumsal dayanışma ve yardımlaşmadır. Vakıfların genel amaçları içinde ekonomik ve mali bakımdan güçsüz durumda olmaları onları desteklemek, güçlendirmek ve onların sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek vardır. Vakıflar bir yandan doğrudan doğruya kamu hizmetleri yaparlarken diğer yandan da bir kısım ihtiyaç sahiplerine direkt olarak ekonomik ve mali yardımlarda bulunmaktadırlar. Ayrıca Vakıfbank sermayesinin büyük bir bölümü vakıflara ait bir banka olarak Türkiye'de ve Dünya'da tek banka olma özelliğini taşımaktadır. Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz:

Vakıfların Hizmetleri Nelerdir

1- Dini hizmetler
2- Sağlık hizmetleri
3- Eğitim ve öğretim hizmetleri
4- Aş evi hizmetleri
5- Sosyal hizmetler
6- Sanat ve kültür hizmetleri
7- Para yardımı
8- Milli savunma hizmetleri
9-İktisadi hizmetler
10- Ulaştırma hizmeti
11- Spor hizmetleri

Vakfın Organları Nelerdir

1- Zorunlu organlar: Mütevelli Heyeti, Yönetim kurulu, Denetleme kurulu
2- İhtiyari organları: Danışma kurulu, Onur kurulu

Sözlükte Vakıf Nedir

1- Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para.
2- Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer.
3- Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.

Vakıf ne demek

(Ticari terimler kategorisi)
(Foundation, pious foundation) Belirli bir amacın gerçekleştirilmesine tahsis edilmiş mal topluluğuna "vakıf" adı verilir. Vakıflar Medeni Kanunumuzun belirlediği usullere göre kurulurlar. Vakıf, tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Vakıf mallarının, vakfın amaçlan doğrultusunda kullanılmasını sağlamakla görevli bir Vakıf Yönetim Kurulu vardır. Bir kişi, gerekli parayı ya da malları koyarak vakıf kurabileceği gibi, birden çok kişi de işbirliği yaparak vakıf kurabilir. Vakıfların amacı kar sağlamak değildir. Genellikle, çeşitli toplumsal alanlarda hizmet vermek, hayır işleri görmek üzere kurulurlar.

Vakıf Haftası Nedir

İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile 1985 yılından beri 3–9 aralık tarihleri arasında “vakıf haftası” kutlanmaktaydı fakat yeni yapılan düzenlemeler sonucunda mayıs ayının ikinci haftası yani 08-14 Mayıs Vakıflar Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Vakıflar Haftasını Niçin Kutlarız

Vakıf kelimesinin Arapça kökenli eski bir kelime olması ‘vakıfların’ ve ‘vakıflar Haftasının’ anlamını bizlerin tam algılamasını etkilediğini söyleyebiliriz. Ama bu yazıda göreceğimiz gibi bizim yaşattığımız özellikle Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetleri birer vakıf medeniyetleridir.

Önce kelime anlamından başlayalım dilerseniz. Vakıf kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlükte “bir şeyi daimî olarak durdurmak” anlamına gelmektedir. Ancak geniş kapsamlı düşünüldüğünde ‘bir malı özel mülkiyetten çıkarıp, çıkarlarını sonsuza kadar bir hayır işine ayırarak saklamak” anlamına gelmektedir. Bizim uygarlığımızdaki asıl bilinen anlamı da budur. Bugünkü algılayışımız çerçevesinde, vakıflar için ‘toplumda sosyal dayanışmanın sağlanması, bir tür yardımlaşma, bir şekilde muhtaç olan insanlara yardım etme, vb. amacıyla kurulan sosyal kurumlardır’ denilebilir. Ama vakıf etmenin anlamı bu cümlenin de sınırları fazlasıyla aşmaktadır. Bir kere, hiçbir şey beklemeden bir mülkü, serveti, binayı veya araziyi, vb. sadece insanların yararına sarf edilmek üzere bağışlama başlı başına anlaşılması gereken bir durumdur.
Mustafa Armağan’nın güzel ve doğru anlatımıyla; Vakfın maldan veya mülkten yararlanma hakkını kamu yararına, bir başka deyişle ona muhtaç olan Allah’ın kullarına ayırmayı devamlı hale getirmek için de bazı önlemler alınır. Çünkü insanların faydasına ayrılan mal-mülk, sadece o zamandaki insanların yararlanmasıyla sınırlı değildir. Gelecek kuşaklar için de geçerlidir. Böylece vâkıfın karşısına zamana hükmetme gibi bir sorun çıkmaktadır. Bu gelecek zamanın ucunu tutmayı sağlamak için vakfiyeye (vakfedildiğine dair yazılı belge) maddeler, hatta uyarılar konulur. Böylece o malı-mülkü gelecekte kullanacak olanların kötüye kullanmalarının önüne geçmek için, bir nevi yoldan sapmalarına karşı önlemini alır. Örneğin, Şeyhülislam Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin Bursa’daki “Mütfi Suyu” vakfiyesinde, ‘çeşmelerin Allah rızası için yapıldığını ve suyunu amacı dışında kullananlara Allah’ın lanet edeceği’ yazılmıştır. Nitekim Fatih Sultan Mehmet’in de Ayasofya vakfiyesinde bu ulu mabedi vakfediliş amacı dışında kullananlara ağır bir dille lanet ettiğini biliyoruz.
(Mustafa Armağan SİVİL TOPLUM DERGİSİ, YIL: 4 SAYI: 15 / TEMMUZ- EYLÜL 2006)

Bugünkü, fakirlere sembolik yardımlarda bulunmanın dışında kapsamlı bir hayır yarışıdır Vakıf olgusu. Adeta o zamanın insanları bir hayır cinnetine tutulmuş gibidirler. Bundan olsa gerektir ki, vakıflar Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetinde toplum yaşamının neredeyse birçok alanını kapsamaktadırlar. Eski medeni hukuk hocalarından Esat Arsebük’ün şu satırları vakıfların yerini yetkinlikle bize anlatmaktadır:

‘Vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir evde doğar, vakıf beşikte uyur, vakıf mallardan yer ve içer, vakıf kitaplardan okur, vakıf bir okulda hocalık eder, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü’. (Mustafa Armağan, aynı makalesi)

Selçuklu Devletinden örnek verirsek, Gordolevsky isimli Rus tarihçi Doğu Anadolu Tarihini sadece o döneme ait Selçuklu vakıf belgelerini kullanarak yazmıştır. Bugün Anadolu’nun içlerinde gördüğümüz hanları, kervan sarayların, hamamların, hastanelerin, şifahanelerin, medreselerin birçoğu vakıftır…

Neler vakıf edilmekteydi diye sorarsak, karşımıza çıkan cevap hayatı kapsayan her şeydir. Din bilimleri eğitim kurumları birer vakıf olduğu gibi sibyan mektepleri (çocuk okulları), idadiler (liseler), rüşdiyeler (ortaokullar), darülfünun (üniversiteler -saraydaki Enderun Mektebi hariç-) hepsi vakıftır. Sağlık hizmetleri (hastaneler, şifahaneler) birer vakıf olarak hizmet vermiştir. Aynı şekilde su, kanalizasyon gibi belediye hizmetleri de vakıfların kapsama alanına girmiştir. Hatta İstanbul’da halen çalışan ‘Vakıf Menba Suları İşletmesi’, bu eski su vakıflarından bir örnek olarak aramızda yaşamaya devam etmektedir.

Vakıfların Osmanlı’da ve Cumhuriyet döneminde “sosyal bütünleşme”yi sağlayıcı fonksiyonu üzerine bir doktora tezi hazırlamış bulunan Adnan Ertem’e göre Osmanlı’da ‘köprü, yol, sebil, kervansaray, çeşme, kemer, kanal gibi bayındırlık hizmetlerinin yanı sıra kale, istihkâm, gemi, donanma inşası gibi askerî hizmetlerin de tamamı değilse bile bir kısmı’ vakıflar tarafından yapılmıştır.

Bu bilgiler ışığında baktığımızda vakfın Osmanlı insanı açısından taşıdığı değer biraz daha belirginleşmektedir. Geçmişte sadece şehirlerde fakir fukara için icat edilen sadaka taşlarını, dükkânlara giderek veresiye yazdıranların borçlarını sildirenleri (“zimem defterleri” deniliyordu bunlara), sebilleri, kuyuları, aşevlerini hatırlayarak vakfın bu toplumun derin damarlarında gezen eden anlamını daraltmamak gerekir. Bugün Anadolu köylerini gezdiğinizde yol üzerindeki meyve ağaçlarının yolculara vakfedildiğini, yani tarla sahibinin bu ağaçların meyvelerini yoldan geçenlerin yemesi için ayırdığını ve onlardan ne kendisinin yararlandığını, ne de ailesini yararlandırdığını kolayca görürsünüz.

Bunlar adı konmamış, hukukî nitelik kazanmamış vakıflarımızdır. Bunlara ömürlerini bir türbeye, bir aşevine, bir hastaneye, velhasıl topluma yararlı bir işe vakfeden ‘vakıf insanları’ eklediğimizde Osmanlı toplumunun adeta bir “vakıf toplumu” olduğunu söylemek mecburiyetinde kalırız. Evet Osmanlı toplumu bir vakıf toplumu, insanı da bir vakıf insanıdır. Vakıf insanı, bütün yaşamını kendisinin değil insanların faydasına ayırmış, sadece insanlara hizmet için yaşayan insan demektir.

Kısaca, Osmanlı medeniyeti, ekonomisinin yaklaşık yüzde 15-20’sini emanet ettiği vakıfların omuzları üzerinde duran bir “vakıf medeniyeti” olarak anılsa yeridir (Mustafa Armağan, aynı makalesi).

Dinimizin, yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı dinin temellerinden sayması vakıfların bu derece gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da vakıflar etkinliklerini aynı ölçüde sürdürmeye çalışmışlardır. 5 Haziran 1935’te çıkan bir kanunla “Vakıflar Genel Müdürlüğü” kurulmuş, ülkemizdeki vakıfların hepsinin yönetimi, bu Kuruma verilmiştir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi vakıf bireysel tercihlerle bağışlanmakta ve yönetimi de tamamen devlet dışı özel kişiler ve heyetlerle sağlanmaktadır.

Nitekim, günümüzde maalesef geçmişte gördüğümüz ölçüde bir vakıflaşma olgusuna rastlamak olanağı yoktur. Ancak son yıllarda, insanımız fakir ve ihtiyaç sahiplerine, şehirlerin ve diğer yerleşim yerlerinin zorunlu ve önemli hizmet alanlarına, bütün insanların faydalarına bağışlar yapmaktadır. Hatta insanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile 1985 yılından beri 3 – 9 Aralık tarihleri arasında “Vakıf Haftası” kutlanmaktadır. Ancak, bu alanda yeni bir algılama ve idrak düzeyine çıkmak gerektiği açıktır. Çünkü vakfedilen –insanların yararına bağışlanan- mülkler ve servetlerin bağışlanması kadar, bağışlanma amacına uygun kullanımı çok daha önemlidir. Bu vakıf olgusunu sağlıklı bir toplumsal sistem haline getirebilmek önemlidir. Yukarıda da Mustafa Armağan’ın belirttiği gibi, vakıf malların ve binaların yanında, toplumuzda yakın zamanlara kadar kullanılan ‘vakıf insan’ kavramı da bulunmaktaydı. Bu kavramın önce bir dönem hafife alınması, sonra da unutulması bu vakıf kültürünü kaybettiğimizi de göstermekte değil midir?

Ama dileyelim ki, şimdiki kuşaklardan itibaren bu güzel vakıf kültürünü sonsuza kadar yaşatalım…Vakıflar haftasını kutlama amacımız da sadece vakıfları öğrenmek değil, vakıfların içinde gizli o zengin anlamları ve kültürü öğrenmek olsun!...


Vakıf Resimleri

 • 12
  Tema Vakfı 3 yıl önce

  Tema Vakfı

 • 6
  Lösev Vakfı 3 yıl önce

  Lösev Vakfı

Vakıf Sunumları

 • 14
  Önizleme: 3 yıl önce

  Vakıflar haftası sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  VAKIFLAR HAFTASIVAKIFLAR HAFTASI (MAYIS AYI 2. HAFTASI)

  2. Sayfa
  İNSANIN DOĞUŞUNDA VAROLAN YARDIMLAŞMA DUYGU VE DÜŞÜNCESİ İNSANLIĞIN TARİHİ İLE YAŞITTIR. HER TOPLUM YARDIMLAŞMA HUSUSUNDA KENDİ YAŞADIĞI ZAMANIN SOSYAL YAPISINA GÖRE BAZI FAALİYETLERDE BULUNMUŞTUR. YARDIMLAŞMANIN TEŞKİLATLANDIRILMIŞ EN İDEAL ŞEKLİNİ İSE VAKIF OLARAK GÖRMEKTEYİZ.

  3. Sayfa
  VAKIF; KİŞİNİN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ MALLARININ HİÇBİR DIŞ TESİR ALTINDA KALMAKSIZIN SIRF KENDİ RIZA VE İSTEĞİ İLE ŞAHSİ MÜLKİYETİNDEN ÇIKARIP HAYIR VE HASENAT GAYESİ İLE YİNE KENDİSİ TARAFINDAN BELİRTİLEN ŞART VE HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN EBEDİ OLARAK TAHSİS ETMESİDİR. BU DURUMDA VAKIF KURAN KİŞİ İLE VAKIF (VAKFEDEN) KİŞİ ARASINDA VAKFIN HANGİ ŞARTLARA GÖRE YÜRÜTÜLECEĞİNİ BELİRTEN YAZILI BELGELERE DE VAKFİYE DENİLMEKTEDİR.

  4. Sayfa
  VAKFİYELER, MAHKEMELERDE HAKİMLER VE ŞAHİTLER HUZURUNDA TANZİM EDİLEN BELGELER OLMALARINDAN DOLAYI TARİHİ KIYMETİ HAİZ GÜVENİLİR BELGELERDİR. SADECE VAKIF HİZMETLERİNİN NASIL YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA; HUKUKİ, TARİHİ, COĞRAFİ, TOPLUMSAL, İKTİSADİ, DİNİ VB. YÖNLERDEN KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITAN BİLGİLER AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ BİR HAZİNEDİR.

  5. Sayfa
  TARİHE BAKTIĞIMIZ ZAMAN ATALARIMIZIN SAYISIZ HAYIR KURUMLARI KURMUŞ OLDUKLARINI GÖRÜRÜZ. CAMİLER, MEDRESELER, YETİMHANELER, GÜÇSÜZLERİ KORUMA YURTLARI, KERVANSARAYLAR, TERSANELER, YOLLAR, KÖPRÜLER, HANLAR, HAMAMLAR, AŞ EVLERİ GİBİ VAKIF VE HAYIR KURUMLARI HEP ALLAH İNANCI VE İBADET AMACIYLA YAPMIŞLARDIR. VAKIF VE ÖNEMİ

  6. Sayfa
  ATALARIMIZ BU HAYIRLI İŞLERİ YAPMAKLA KALMAMIŞ, ONLARI AYAKTA TUTACAK, DEVAMLARINI SAĞLAYACAK, HARAP OLUP YIKILMALARINI ÖNLEYECEK TEDBİRLERİ DE ALMIŞLARDIR. VAKIFLAR, HZ. MUHAMMET (S.A.V.) İLE VÜCUT BULMUŞ, HAYIR KURUMLARI OLARAK BAŞLAMIŞ ATALARIMIZIN BU MANEVİ MİRASA SAHİP ÇIKMALARIYLA DA GÜNÜMÜZE KADAR UZANMIŞ GELMİŞTİR.

  7. Sayfa
  İNSANLAR BU HAYIR KURUMLARINDAN BEDAVA YARARLANIRLARDI. KÖYLERDE KÖY ODALARI, EVLERDE HARİCİYE ADI VERİLEN MİSAFİR ODALARI BULUNURDU. ATALARIMIZ, DEDELERİMİZ BİR YOLCU, BİR FAKİR VEYA BİR YABANCI BULUP SOFRASINA OTURTMAK İÇİN CAN ATARDI. NE YAZIK Kİ BU GÜN ÜST KATTA OTURAN ALT KATTAKİNİ TANIMAYACAK ŞEKİLDE KALABALIKLAR İÇİNDE YALNIZ YAŞAMAKTAYIZ.

  8. Sayfa
  BİR HİZMETİN GELECEKTE DE HİZMET OLARAK DEVAMINI SAĞLAMAK AMACIYLA KENDİ İSTEKLERİ İLE RESMİ YOLLARLA BAĞIŞLANAN MÜLK VE PARALARA VAKIF DENİR. TÜRK TOPLUMUNDA VAKIFLARIN ÇOK ESKİ BİR GEÇMİŞİ VARDIR. ESKİDEN BAĞIŞLANAN HANLAR, HAMAMLAR, YAPILAN KÖPRÜLER, ÇEŞMELER, OKULLAR VE CAMİLER BUNA ÖRNEK OLARAK VERİLEBİLİR. BAĞIŞLANAN BU ESERLERİN GELECEĞE SAĞLIKLI KALABİLMELERİ KORUNMALARINA BAĞLIDIR. GEÇMİŞİN GELECEKTE YAŞATILMASI DA VAKIFLARIN GÖREVLERİ ARASINDADIR.VAKIF NEDİR? VAKIF NASIL ÇALIŞIR?

  9. Sayfa
  BU ESERLERİN KORUNMASI VE VERİLEN HİZMETİN DEVAMINI SAĞLAMAK İÇİN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMUŞTUR. BÜTÜN BU ESERLER, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONARILIR, KİRAYA VERİLİR, GELİRLERİ TOPLANIR. TOPLANAN BU GELİRLER ESERLERİN KORUNMASI, KİMSESİZLERE YARDIM VE ÇALIŞANLARIN MAAŞ ALACAKLARI OLARAK HARCANIR. TÜRKİYE’DE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MALI OLAN BİR ÇOK DÜKKAN VE İŞ YERİ BULUNMAKTADIR.

  10. Sayfa
  VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI VAKIF ESERLERİ SAYISI 7500 CİVARINDADIR. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU GELİRLER DIŞINDA DEVLET TARAFINDAN DA DESTEKLENMEKTEDİR. BUNUN İÇİN HER YIL BÜTÇEDEN BELİRLİ BİR MİKTARDA ÖDENEK AYRILMAKTADIR.

  11. Sayfa
  VAKIFLARA BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARINDA ÖĞRENCİLERİN BARINMA, YİYECEK VE GİYECEK İHTİYAÇLARI KARŞILIK BEKLEMEDEN SAĞLANIR. DÜŞKÜNLER VE YOKSULLAR İÇİN AŞ EVLERİ AÇIP ONLARIN DAHA SAĞLIKLI YAŞAMALARINA KATKIDA BULUNURLAR. SAĞLIK HİZMETLERİ VEREN VAKIFLAR DA AYNI HİZMETLERİ İNSANLARA SUNARLAR.

  12. Sayfa
  VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE VAKIFLARIN HİZMETLERİNİ ANLATMAK AMACIYLA HER YIL BU VAKIFLAR HAFTASI KUTLANIR. HAFTA BOYUNCA VAKIFLARIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERİLİR. RADYO VE TELEVİZYONLARDA, OKULLARDA KONU İLE İLGİLİ KONUŞMALAR YAPILIR. OKULLARDA VAKIF ESERLERİNİ TANITICI DUVAR GAZETELERİ DÜZENLENİR. GİDİLEBİLECEK VAKIFLAR VE VAKIF ESERLERİNE GEZİLER DÜZENLENİR.

  13. Sayfa
  TARİHİN İZLERİNİN YAŞANDIĞI BU ESERLERE SAHİP ÇIKALIM. YAŞAMALARI İÇİN YARDIM EDELİM. VAKIF ESERLERİNİ KORUMAK İÇİN YARDIMCI OLALIM. HAYIRLI İŞ YAPMANIN EN EMİN YOLU VAKIFLARA YAPILAN BAĞIŞLARDIR. MEHMETÇİK VAKFI, MİLLİ EĞİTİM VAKFI, KALP VAKFI GİBİ VAKIFLAR KENDİ ALANLARI İLE İLGİLİ HİZMET VERMEKTEDİRLER.

  14. Sayfa
  VAKFIN TARİHÇESİ ÇOK ESKİLERE DAYANIR. DİNİMİZ YARDIMLAŞMAYI VE İHTİYACI OLANLARA DESTEK OLMAYI DİNİN TEMELİ SAYMIŞTIR. VAKIFLAR OSMANLILAR ZAMANINDA DAHA YAYGINLAŞMIŞTIR. CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN SONRA DA ETKİNLİĞİNİ AYNI ÖLÇÜDE SÜRDÜRMÜŞTÜR. 5 HAZİRAN 1935’TE ÇIKAN BİR KANUNLA “VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” KURULDU. ÜLKEMİZDEKİ VAKIFLARIN HEPSİNİN YÖNETİMİ, BU TEŞKİLATA VERİLDİ.

  15. Sayfa
  VAKIFLAR EĞİTİME, ÖĞRETİME, BELEDİYELERE, SAĞLIK İŞLERİNE, YOKSULLARA HİZMET EDERLER. VAKIF TARAFINDAN YARDIM ALAN KİŞİLERİN ADLARI, KURUM TARAFINDAN AÇIKLANMAZ.

  16. Sayfa
  ÜLKEMİZİN SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE YURT SAVUNMASINDA VAKIFLARIN YARDIMLARI BÜYÜKTÜR. BU KADAR GÜZEL BİR HİZMETİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR. VAKIFLARA YARDIM EDEREK GELİRLERİNİ ÇOĞALTMAK VE ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMEMİZ GEREKİR. MEHMETÇİK VAKFI TSK ELELE VAKFI TSK GÜÇLENDİRME VAKFI TSK DAYANIŞMA VAKFI TSK SAĞLIK VAKFI TSK EĞİTİM VAKFI

  17. Sayfa
  VAKIFLARIN TOPLUMSAL YAŞAMIMIZDAKİ HİZMETLERİNİ ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ. 1. DİNİ HİZMETLER 2. SAĞLIK HİZMETLERİ 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ 4. AŞ EVİ HİZMETLERİ 5. SOSYAL HİZMETLER 6. SANAT VE KÜLTÜR HİZMETLERİ7. PARA YARDIMI 8. MİLLİ SAVUNMA HİZMETLERİ 9. İKTİSADİ HİZMETLER10. ULAŞTIRMA HİZMETİ 11. SPOR HİZMETLERİ

  18. Sayfa
  İNSANLARDAKİ YARDIM DUYGUSUNU GELİŞTİRMEK, DAYANIŞMANIN ÖNEMİNİ ANLATMAK VE İNSANLARIN GÖNÜL ZENGİNLİĞİNE ULAŞMASINA YARDIMCI OLMAK AMACI İLE 1985 YILINDAN BERİ “VAKIFLAR HAFTASI” KUTLANMAKTADIR.

  19. Sayfa
  YARARLANILAN KAYNAKLARwww.wikipedia.org www.hilalegitim.net

  20. Sayfa
  HAZIRLAYAN VE SUNANBENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ALPEREN KOLDAŞ4-C NO:12

 • 8
  Önizleme: 3 yıl önce

  Türklerde yardımlaşma ve vakıflar

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Sosyal YardımlaşmaTürk-İslam devletlerinde vakıflar aracılığı ile birçok sosyal yardımlaşma kurumu yapılmıştı.Yolcuların özellikle tüccar kafilelerinin yolculukları emniyet içinde gerçekleştirebilmeleri için kervansaraylar kurulmuştu.Selçuklular sağlık hizmetlerine büyük önem vermişler hemen her şehirde darüşşifa, darülâfiye ve bimaristan gibi adlarla hastaneler inşa etmişlerdi.

  2. Sayfa
  Vakıflarla idare edilen bu kuruluşlar Selçuklu yardım kuruluşları arasında önemli bir yere sahipti.Selçuklular zamanında oluşturulan "Ahi" teşkilatları sosyal yardımlaşmada önemli bir yer tutmaktaydı.Selçuklu hâkimiyetinde Türkler arasında yardımlaşma sosyal hayatın ayrılmaz bir unsuruydu. Köylerde gündelik hayat, genelde tarım faaliyetleri ile şekillenmişti. İmece sosyal hayatta hemen her alanda uygulanmaktaydı. Nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan konargöçerlerin keçe dikme, çadır kurma ve sökme gibi pek çok faaliyette yardımlaştıkları görülmekteydi.

  3. Sayfa
  VAKIF SİSTEMİ Vakıf,İslam hukukuna göre,bir mü’min alınteri ile kazandığı malından bir bölümünü, insanların hayrına olacak bir iş için ebediyyen tahsis ve tevkif etmesidir. Vakfı kurana vakıf ,vakfettiği taşınır ve taşınmaz,gelir getiren mala mevkuf denirdi.Vakıf tesis ettiği vakfın şartlarını belirleyen bir belgeyi beldesinin kadısı ve şahitlerin huzurunda düzenlerdi. Bu belgeye vakfiye denir. style.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  Vakfiyede belirlenen şartlar ışığında kurulan vakfın yönetimi için bir yönetici tayin edilirdi. Bu yöneticiye mütevelli adı verilirdi. Mütevellinin yanında,gerekirse vakfın muhasebesini tutmak için bir cabi tayin edilirdi. Ayrıca lüzum görülürse vakfın müesseselerinin her biri için yeterince görevli atanabilirdi. Bu şekilde vakfa hizmet eden ve karşılığında da vakfın gelirlerinden kendilerine pay ayrılanların tümüne vakfın mürtezikası denirdi.style.visibility

Vakıf Videoları

 • 6
  9 ay önce

  Vakıf nedir? (Animasyon)

Vakıf Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Vakıf Ek Bilgileri

 • 3
  2 yıl önce

  Vakıf Nedir?
  Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya para

 • 0
  2 yıl önce

  Vâkıf Nedir?
  Bilen


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Tema Vakfı
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)